Klachtenregeling ADR-opleider.nl

ADR-opleider.nl is onderdeel van SCS Training & Consultancy.


ADR-opleider.nl streeft ernaar om op een eerlijke, duidelijke, zorgvuldige en respectvolle manier om te gaan met zijn cursusdeelnemers en opdrachtgevers. Als u van mening bent dat wij daarin tekort zijn geschoten, dan lossen wij dit graag voor u op. Wij stellen het op prijs wanneer u bij vragen, onduidelijkheden, zorgen of problemen, zo snel mogelijk contact met ons opneemt. Uw opmerkingen of klachten bieden ons zo mogelijk een kans om onze dienstverlening en kwaliteit te kunnen verbeteren.

Wij zullen alles in het werk stellen om de klacht zo goed mogelijk op te lossen. Wij stellen het dan ook op prijs om bij een eventueel probleem met u daarover in gesprek te gaan. Mocht dat niet naar tevredenheid worden opgelost, dan kunt u schriftelijk of per e-mail bij ons een klacht indienen. U kunt ook direct – zonder gesprek – een klacht indienen.

Om zorgvuldig met uw klachten om te gaan hebben wij de volgende regeling vastgesteld.

Begrippen

Klacht: Iedere schriftelijke uiting van onvrede over een cursus gericht aan ADR-opleider.nl met het verzoek om een onderzoek in te stellen en een oordeel te vellen. Een klacht kan betrekking hebben op alle aspecten van onze dienstverlening.
Klager: Degene die een schriftelijke klacht bij de directie heeft ingediend.
Directie: de eigenaar van SCS Training & Consultancy.

Procedure

  1. De cursusdeelnemer of degene in wiens opdracht deze aan de cursus deelneemt, of heeft deelgenomen, kan tot drie maanden na afsluiting van de cursus een schriftelijke klacht over de uitvoering of organisatie van de cursus indienen bij SCS Training & Consultancy door het e-mailen van een klacht naar info@adr-opleider.nl.
  2. De klager ontvangt binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging, bij voorkeur via e-mail.
  3. Nadat de klacht is ingediend wordt deze vastgelegd in het klachtenregistratiesysteem, vervolgens onderzoekt de directie de ontvankelijkheid van de klacht. Is de klacht niet ontvankelijk dan laat de directie dit schriftelijk en gemotiveerd aan de klager weten.
  4. Indien de klacht ontvankelijk is voor behandeling, zal de directie, uiterlijk 4 weken na de indiening van de klacht, de klager in de gelegenheid stellen om de klacht mondeling toe te lichten.
  5. Van het gesprek wordt een schriftelijk verslag opgesteld, dat aan de klager zal worden toegezonden.
  6. Vindt er geen gesprek plaats, dan zal de uitspraak ten aanzien van de klacht plaatsvinden binnen 6 weken nadat de klacht is ingediend.
  7. De uitspraak wordt op schrift gesteld en met redenen omkleed. De klacht kan gegrond dan wel ongegrond worden verklaard. De uitkomst van de uitspraak wordt geregistreerd in het klachtenregistratiesysteem.
  8. Op alle overeenkomsten tussen SCS Training & Consultancy en aanmelder is het Nederlands recht van toepassing. In geval van geschillen zal de bevoegde rechter in het arrondissement waar SCS Training & Consultancy haar vestigingsplaats heeft bij uitsluiting van andere gerechten bevoegd zijn om van het geschil kennis te nemen en daarop te beslissen.