Cursusvoorwaarden

ADR-opleider.nl is onderdeel van SCS Training & Consultancy.

Inschrijving

Door het invullen van het inschrijvingsformulier op de website van www.adr-opleider.nl verklaart de inschrijver zich akkoord met de onderstaande cursusvoorwaarden.

Betalingstermijn

Tenzij anders is overeengekomen dient het cursusgeld uiterlijk 10 dagen vóór de startdatum van de betreffende cursus te zijn betaald.

Automatische annulering

Als de betaling 10 dagen vóór de startdatum niet is ontvangen vervalt de inschrijving voor de cursus en het examen automatisch.

Betaling na de uiterlijke betalingsdatum

Als de inschrijving en de betaling na de uiterlijke betalingsdatum plaatsvindt kan in overleg aan de betreffende cursus of aan de eerstvolgende cursus worden deelgenomen.

Annuleringsregeling

Annulering (opzegging) van de inschrijving door de aanmelder kan slechts plaatsvinden onder de volgende voorwaarden:

a) Annulering dient steeds schriftelijk te geschieden en is in alle gevallen slechts mogelijk door middel van een aangetekend schrijven of per e-mail (info@adr-opleider.nl). Voor de vaststelling van het moment van annulering is beslissend het moment, waarop ADR-opleider.nl het bericht van annulering ontvangt;

b) Bij annulering binnen een periode van 5 werkdagen voor aanvang van de cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd.

c) Bij annulering op een eerder tijdstip dan 10 werkdagen voor aanvang van de cursus wordt 50% van het verschuldigde cursusgeld door ADR-opleider.nl in rekening gebracht.

d) Bij annulering op een tijdstip langer dan 10 dagen voor aanvang van de cursus wordt geen cursusgeld door ADR.opleider.nl in rekening gebracht.

Wijzigen cursusdatum

De aanmelder kan tot 5 dagen voorafgaand aan de aanvang van de cursus schriftelijk verzoeken om een cursus op een latere datum te volgen dan was overeengekomen. Dit verzoek kan door adr-opleider.nl worden gehonoreerd als er voldoende plaats is op de daarop volgende cursus. Indien de aanmelder na het doorschuiven alsnog de inschrijving wil annuleren gelden de annuleringskosten zoals vermeld in de annuleringsregeling

Verzuim

Indien de cursist niet aan de cursus deelneemt, of de cursus slechts voor een deel bijwoont, is er geen recht op terugbetaling.
Bij niet volledige deelname aan de cursus wordt de cursist niet tot het examen toegelaten. Er bestaat geen recht op terugbetaling van examenkosten.

Annulering van de cursus

SCS Training & Consultancy heeft het recht onder opgaaf van redenen een cursus te annuleren. Er zal bij annulering steeds naar gestreefd worden dit 10 werkdagen voor de aanvang van de geplande cursus bekend te maken. Annulering van een cursus of een cursusonderdeel, door welke oorzaak dan ook, geeft de aanmelder nimmer recht op schadevergoeding.