AVG verklaring

ADR-opleider.nl is onderdeel van SCS Training & Consultancy.


SCS Training in Consultancy is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Adres: Plesmanstraat 59-12, 3905 KZ VEENENDAAL
E-mail: info@adr-opleider.nl
Telefoon: 085 792 0585
Website: https://www.adr-opleider.nl

Contactpersoon:

Teun Graven
E-mail: info@adr-opleider.nl

Met de inschrijving van een cursusdeelnemer worden privacygevoelige gegevens verstrekt die onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming vallen.

Soort gegevens Doel en gebruik van de gegevens Instanties waarmee gegevens worden gedeeld
 • NAW gegevens
 • Geslacht
 • Nationaliteit
 • Communicatie tussen opleider en cursusdeelnemer: de uitnodiging voor de cursus en het aanvraagformulier voor het ADR certificaat worden per post verzonden.
 • Communicatie tussen exameninstantie en examenkandidaat: De examenoproep is geadresseerd aan het huisadres van de examenkandidaat. Het ADR certificaat wordt per post naar het huisadres verzonden.
 • Het CCV/CBR heeft de persoonsgegevens nodig t.b.v. de inschrijving voor ADR examens en t.b.v. de aanwezigheidsregistratie, o.a. t.b.v. nascholing/code 95 voor rijbewijs C en/of D.
 • Het CBR controleert de persoonsgegevens via Basisregistratie Personen (BRP).
 • Aanmelding bij STL/SOOB i.v.m. de subsidieaanvraag door aangesloten transportbedrijven.
 • CCV/CBR
 • STL/SOOB

Telefoonnummer

 • Het telefoonnummer wordt gevraagd om met de cursusdeelnemer te kunnen communiceren, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • In de aanvraag voor het ADR examen wordt het telefoonnummer door het CCV/CBR gevraagd.
 • In de aanvraag voor de SOOB subsidie wordt het telefoonnummer van de deelnemer gevraagd.
 • CCV/CBR
 • STL/SOOB
 • 1e officiële voornaam
 • Geboortedatum

Het CBR controleert aan de hand van de eerste officiële voornaam en de geboortedatum de persoonsgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP).

 • CCV/CBR

E-mailadres privé:

Het privé e-mailadres wordt voor verschillende doeleinden gebruikt.

 • Vóór de aanvang van de cursus wordt een herinnering gestuurd met voorbereidende cursusinformatie. Voor het volgen van onze ADR cursus is het noodzakelijk dat de cursist voorafgaande aan de cursus de leerstof op onze website bestudeert. Informatie en instructies hierover worden per e-mail toegezonden.
 • Het CCV/CBR vraagt het e-mailadres
  • op het aanvraagformulier voor het ADR pasje
  • i.v.m. toezending van de examenuitslag
  • i.v.m. toezending van informatie over de jaarlijks opgebouwde nascholingsuren voor de code 95 op het rijbewijs C en/of D.
  • Voor het toezenden van de ‘Verklaring van Nascholing’ bij voltooiing van het aantal nascholingsuren.
 • Op de presentielijst t.b.v. de SOOB subsidie moet ook het privé e-mailadres van de cursusdeelnemer worden opgegeven.

Het privé e-mailadres wordt niet voor commerciële doeleinden gebruikt.

 • CCV/CBR
 • STL/SOOB
 • Bedrijfsgegevens
 • E-mailadres contactpersoon
 • Nummer Kamer van Koophandel
 • BTW nummer (zonder landcode)
 • E-mailcontact SOOB subsidie
 • De bedrijfsgegevens zijn noodzakelijk voor de communicatie met de opdrachtgever. De contactpersoon ontvangt via het e-mailadres de inschrijfbevestiging en de factuur.
 • Voor bij de SOOB aangesloten transportbedrijven worden de bedrijfsgegevens gebruikt voor het indienen van de aanvraag voor de SOOB subsidie.

STL/SOOB

Geautomatiseerde verwerkingen via computerprogramma’s

 • Voor examenaanvragen, reserveringen en aanwezigheidsregistratie wordt gebruik gemaakt van het computerprogramma TOP INTERNET, het informatie- en reserveringsprogramma voor opleiders van het CBR.
 • Via het internetprogramma “soobsubsidiepunt.nl” wordt de subsidieaanvraag voor transportbedrijven ingediend.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Ten behoeve van de controle van de gegevens voor de verlenging of de uitbreiding van het ADR certificaat, bewaart SCS Training & Consultancy de persoonsgegevens in ieder geval gedurende de geldigheidsduur van het ADR certificaat van de cursusdeelnemers, namelijk 5 jaar. Na afloop van deze termijn is SCS Training & Consultancy gerechtigd deze gegevens voor dezelfde doeleinden te bewaren, doch ten hoogste voor een termijn van maximaal 10 jaar na de datum van het laatst behaalde certificaat. Uiterlijk vóór het verstrijken van deze termijn van 10 jaar zal SCS Training & Consultancy alle betreffende persoonsgegevens verwijderen. In ieder geval zal SCS Training & Consultancy op eerste verzoek van de belanghebbende de gegevens verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

SCS Training & Consultancy deelt persoonsgegevens met de exameninstantie CCV/CBR en met subsidie verlenende instantie SOOB, waarvoor het Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) de uitvoerende instantie is. Het CBR en de SOOB zijn verantwoordelijk voor alle data die in CBR TOP INTERNET en in soobsubsidiepunt.nl staan.

Er zijn geen bedrijven die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht.
Tot slot kunnen gegevens worden gedeeld indien hiertoe voor SCS Training & Consultancy een verplichting bestaat op grond van een wettelijk voorschrift.

Cookies of vergelijkbare technieken

SCS Training & Consultancy gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Belanghebbenden hebt het recht om hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of door SCS Training & Consultancy te laten verwijderen. Daarnaast hebben zij het recht om hun eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens door SCS Training & Consultancy.

Een belanghebbende kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van de persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van de toestemming of bezwaar op de verwerking van de betreffende persoonsgegevens sturen naar info@adr-opleider.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de juiste belanghebbende is gedaan, vragen wij een kopie van het identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Het verzoek zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, worden beantwoord.

Beveiliging van persoonsgegevens

SCS Training & Consultancy neemt de bescherming van de persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op via info@adr-opleider.nl.

Meldplicht datalekken

Er is sprake van een datalek wanneer persoonsgegevens verloren zijn gegaan of waarbij er (mogelijk) onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens heeft plaatsgevonden. In geval van een datalek waarbij de aanzienlijke kans bestaat dat dit nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens laat SCS Training & Consultancy dit zo spoedig mogelijk aan de belanghebbenden weten, maar uiterlijk binnen 48 uur nadat SCS Training & Consultancy het datalek heeft ontdekt. Afhankelijk van de ernst en de gevolgen of schade van het datalek zal SCS Training & Consultancy hiervan melding maken aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Klachten

Als er klachten zijn over de wijze waarop SCS Training & Consultancy met persoonsgegevens omgaat bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.