Nieuwe structuur ADR examens

De ADR examens zijn veranderd. Het beeld dat het ADR examen tot nu toe bij veel cursisten opriep was dat van de strenge examinator die de onzekere kandidaat aan een kruisverhoor onderwierp. Of dit beeld nu juist was of niet, het mondelinge examen is in ieder geval voorgoed voorbij.

Examinator

Belangrijkste wijzigingen in de ADR examens

Is het examen gemakkelijker of moeilijker geworden?

Sinds 1 augustus 2012 bestaan er alleen nog maar schriftelijke/digitale examens.

Menig ADR chauffeur zal een zucht van verlichting slaken bij het horen van dit bericht. Het 'mondeling' was altijd de onvoorspelbare factor in het examen: “wie krijg ik tegenover me”... “hoe en wat gaat hij me vragen”... “zou ik wel genoeg weten”... “ga ik de klassen niet door elkaar halen”... “zou ik niet dichtslaan”?

In een mondeling examen kunnen natuurlijk veel meer vragen worden gesteld dan in een schriftelijk examen. Maar was het mondelinge examen dan ook echt veel moeilijker dan het 'schriftelijk'? De slagingspercentages spreken dit tegen. Het landelijk gemiddelde slagingspercentage lag bij mondelinge examens gemiddeld 10% hoger dan bij schriftelijke examens. Dat geeft toch te denken. Bovendien zijn heel veel kandidaten met een 'onvoldoende' voor een examenonderdeel toch geslaagd, omdat de eindcijfers van het mondelinge- en het schriftelijke examen werden gemiddeld. Nu er voor elke module een afzonderlijk examen moet worden afgelegd is middeling van cijfers niet meer mogelijk en betekent een onvoldoende altijd 'gezakt'.

Invoering van casestudies

Nieuw in de schriftelijke examens zijn de casestudies. In een casestudy worden een aantal meerkeuze vragen gesteld over een bepaald transport van gevaarlijke stoffen. Voor de beantwoording van de vragen kan gebruik worden gemaakt van bepaalde hulpmiddelen, zoals afbeeldingen, tabellen en vervoersdocumenten. Met deze vorm van examineren wordt vooral getoetst of de kandidaat inzicht heeft in de lesstof en de regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen aan de hand van voorbeelden ook in de praktijk kan toepassen. In feite hebben deze casestudies het doel de leemte die het mondelinge examen achterlaat op te vullen.

Modulaire examens

Alle gecombineerde examens zijn afgeschaft. De examens worden per module afgenomen. Er zijn 8 verschillende modules: 4 initiële modules en 4 verlengingsmodules (zie onderstaand overzicht). De modulaire examinering heeft geen gevolgen voor de inhoud van de exameneisen.

Examenuitslag

De cijferwaardering van de examens, en daarmee de mogelijkheid om examenonderdelen te middelen, is vervallen. Als examenuitslag wordt per module alleen 'voldoende' of 'onvoldoende' gegeven.

Cesuur (slaagnorm)

Het was de bedoeling om de cesuur in fasen te verhogen naar een definitieve slaagnorm van 80% voor alle examenmodules. Omdat de slagingspercentages per opleider nogal verschillen blijven de percentages voorlopig gehandhaafd op ± 70%. Het landelijk slagingspercentage voor ADR Basis ligt op ± 65%. Het slagingspercentage van ADR-opleider.nl ligt ± 30% hoger. In onderstaand schema is te zien welke cesuur bij de initiële examens en bij de verlengingsexamens gehanteerd wordt.

Overzicht ADR examens nieuwe structuur

Eerste examens

Module Tijd Totaal aantal
vragen
Algemene vragen Aantal case studies Casestudy vragen* Cesuur
Basis 45 min. 25 15 2 10 18
Tank 30 min. 15 10 1 5 11
Klasse 1 30 min. 15 15 - - 11
Klasse 7 30 min. 15 15 - - 11

Verlengingsexamens

Module Tijd Totaal aantal
vragen
Algemene vragen Aantal case studies Casestudy vragen* Cesuur
Basis 40 min. 20 15 1 5 14
Tank 30 min. 15 10 1 5 11
Klasse 1 30 min. 15 15 - - 11
Klasse 7 30 min. 15 15 - - 11

* Een casestudy bestaat uit 5 meerkeuze vragen.

Verschil tussen 1e examen en verlengingsexamen

Dezelfde exameneisen

In de mondelinge examens konden de examinatoren nog accentverschillen aanbrengen tussen beginners en verlengers. In de schriftelijke examens is dit een stuk moeilijker. Inhoudelijk zijn de exameneisen voor initiële examens en verlengingsexamens hetzelfde.

Verlenging ADR Basis, een 'lichter' examen?

In de ADR Basisexamens worden bij de verlenging 5 vragen (1 casestudy) minder gesteld dan bij de eerste examens. Hoewel het procentueel verschil maar klein is, zijn de examenresultaten beter bij 6 fouten op 20 vragen dan bij 7 fouten op 25 vragen.

Hetzelfde aantal vragen bij aanvullende modules

In bovenstaande tabellen is te zien dat voor de aanvullende modules Tank, Klasse 1 en Klasse 7 geen onderscheid wordt gemaakt in het aantal examenvragen voor beginners en verlengers.

Voorleesexamens of examen met extra tijd

Volgens bepaalde procedures en voorwaarden kunnen examenkandidaten die aantoonbaar moeite hebben met het lezen en begrijpen van stukken tekst, gebruik maken van een voorleesexamen of een examen met extra tijd.