Een andere cursus gevaarlijke stoffen

Veilig werken met gevaarlijke stoffen

Als er door een onderneming gevaarlijke stoffen worden gebruikt, verwerkt, geproduceerd, opgeslagen of vervoerd, worden er hoge eisen gesteld aan de veiligheid van de mensen en aan de bescherming van het milieu.

De risico's van het werken met gevaarlijke stoffen kunnen niet alleen worden beperkt of voorkomen door het instellen van regels en procedures of door het aanbrengen van technische voorzieningen. Ongevallen met gevaarlijke stoffen worden in de meeste gevallen veroorzaakt door onveilige handelingen en onveilige situaties en zijn vaak het gevolg van onwetendheid en/of onjuist gedrag van de mensen op de werkvloer. Daarom moet ook worden gewerkt aan het veiligheidsbewustzijn van de mensen die met gevaarlijke stoffen omgaan. Veel wettelijke voorschriften op dit gebied worden daarom gekoppeld aan opleidingseisen.

De wettelijke verplichtingen gelden vaak al vanaf kleine hoeveelheden gevaarlijke stoffen en kunnen vanuit verschillende wet- en regelgevingen van toepassing zijn.

Zo kan een onderneming te maken hebben met:

 • de verplichting in de Arbowet tot het geven van voorlichting en instructie over arbeidsrisico's en het werken met gevaarlijke stoffen;
 • de zorg voor (aanvullende) risico-inventarisatie en -evalutie volgens de Arboregelgeving;
 • specifieke voorschriften vanuit de nationale en de Europese regelgeving voor het (weg)vervoer van gevaarlijke stoffen (VLG en ADR*);
 • de verschillende soorten opleidingen die in het ADR beschreven staan, zie: Soorten ADR opleidingen
 • vergunningseisen in de Wet Milieubeheer, gekoppeld aan de voorschriften voor de opslag van gevaarlijke stoffen op grond van de PGS-15 regeling;
 • de meldingsplicht m.b.t. activiteiten met gevaarlijke stoffen voor transport- en opslagbedrijven in het kader van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Barim), ook wel het Activiteitenbesluit genoemd;
 • de Europese regeling voor de registratie, evaluatie en toelating van chemische stoffen (REACH) voor fabrikanten en importeurs van milieugevaarlijke stoffen (hoofdstuk 9 Wet Milieubeheer)
 • artikel 31 en Bijlage II van de REACH-verordening van 18 december 2006 m.b.t het werken met Veiligheidsinformatiebladen.
 • het voeren van een preventiebeleid of het opstellen van een veiligheidsrapport o.g.v. het Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO).
 • de voorschriften van de ATEX 137 richtlijn, waaraan organisaties in de EU moeten voldoen om explosiegevaar in opslag- of werkruimtes te voorkomen en de ATEX 95 richtlijn, die eisen stelt aan de explosieveiligheid van apparatuur die gebruikt wordt op plaatsen waar explosiegevaar is.
 • het VCA programma en de daaraan gekoppelde opleidingen waarmee dienstverlenende bedrijven, waaronder ook transportbedrijven, worden getoetst en gecertificeerd op hun beheersysteem op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.
 • het SQAS (Safety and Quality Assessment System) beoordelingssysteem van de European Chemical Industry Council (CEFIC), dat wordt gebruikt door opdrachtgevers in de chemische industrie om te controleren of logistieke dienstverleners, zoals transportbedrijven, voldoen aan de eisen m.b.t. organisatie, kwaliteit, de veiligheid en milieu. Behaviour Based Safety (BBS) is een rijstijltraining speciaal bestemd voor chauffeurs die in hun werkzaamheden te maken hebben met het vervoer van chemicaliën. BBS vormt een onderdeel van SQAS.
 • andere kwaliteitsmanagementsystemen, ISO normeringen, NEN-normen enz.

Elke onderneming heeft zijn specifieke activiteiten en kenmerken en zal bedrijfsgericht en zo mogelijk functiespecifiek invulling moeten geven aan de naleving van deze voorschriften. Op elk van de hierboven genoemde onderwerpen bestaan al dan niet verplichte opleidingen en trainingen.

ADR-opleider.nl is gespecialiseerd in het geven van de verplichte ADR opleidingen voor chauffeurs volgens hoofdstuk 8.2 van het ADR, nl. Basis + Tank + Klasse 1 + Klasse 7 en de verlenging van deze modules.